Project Description

Osmanlı Devleti gerek hüküm sürdüğü altı yüzyıllık süre içinde coğrafya ve gerekse ilişkide olduğu ülkelerin tarihini ilgilendiren milyonlarca belge üretmiştir. Bu belgelerden günümüze ulaşan ve Türkiye arşivlerinde yine sayıları milyonları bulan koleksiyonlar içinde korunmaktadır. Bu zengin koleksiyon gerek Osmanlı coğrafyasında bulunan ve bugün bağımsızlığını kazanmış kırka yakın ülkenin tarihini ilgilendiren belgelerin yanı sıra Japonya’dan Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzlerce ülkenin 15. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar tarihlerine de ışık tutan belgeleri barındırmaktadır. Dolayısıyla hiç kuşku yok ki tarihi Türkistan hanlıklarının kendi aralarında, çevre ülkelerle ve doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerine ait binlerce belge de Türk arşivlerinin koleksiyonlarında yer almaktadır.

Vakfımızın en önemli amaçlarından birisi Türk dünyasının kültürel değerlerini karşılıklı paylaşımlarla zenginleştirmek ve bu zenginliği maddi kazanç kaygısı gütmeden paylaşıma açmaktır. Bu temel düşünceden hareketle Türk arşivlerinde bulunan ve genelde Türkistan coğrafyasını ve özelde de modern Özbekistan devletinin tarihi belgelerini bu arşivlerden toplayarak ortak birikime hizmet etmek üzere bir proje geliştirdik. Bu proje çerçevesinde Türk arşivlerinde bulunan belgeler içinde başta Buhara, Hive, Hokand ve Harezm Hanlıklarına ait belgeler tespit edilmiştir.

Varlık amacını ve faaliyet hedeflerini Türk dünyasındaki kültürel birikimin paylaşımına odaklamış olan vakfımız için önemli bir cazibe merkezi olan bu arşiv belgelerinin yanı sıra Türkiye’de Türkistan hakkında basılmış her türlü basılı eserin dijital kopyalarını derleyerek oluşturduğumuz önemli ve küçümsenmeyecek dijital kütüphanemizi de söz konusu ülkelerin kültürel zenginliğine sunmak bizler için büyük bir kıvanç kaynağıdır.

 

During the six centuries of its mangement, the Ottoman state created millions of documents relating to the geography and history of the countries to which it was directly related. These documents, which have survived to this day, are kept in the collections of Turkish archives and their number reaches millions. This rich collection spans a vast geography and includes documents relating to the history of almost forty countries that were part of the Ottoman Empire and have gained independence today, as well as hundreds of countries ranging from Japan to America in the 15th-20th centuries. It contains documents that shed light on their history up to the 20th century.

 

These archival documents are of great value to our foundation, which considers the mission of exchanging the cultural heritage of the Turkic world as an important part of its activities.

 

BUHARA’DAN SUBHANKULU HAN’IN ELÇİSİ VE ADAMLARI HAC YAPACAKLARINDAN İSTANBUL’DAN MEKKE’YE KADAR HER TÜRLÜ KOLAYLIĞIN GÖSTERİLMESİ

Asitane-i saadetten Mekke-i mükerremeye, Anadolu’nun orta kolu nihayetine varıncaya kadar olan vezirler, mirmiran, kumandanlar, kadılar, mütesellimler, eminler, kale dizdarları ve iş erlerine: Buhara’dan Subhankulu Han’ın elçisi ve adamlarına yol boyunca her türlü kolaylığın temini.] [Belge Tarihi: 19.05.1691]

PROVIDING ALL KINDS OF CONVENIENCE TO THE ENVOY OF THE SUBHANKULU KHAN FROM BUKHARA AND HIS MEN WHO WILL GO ON THE PILGRIMAGE

 

Viziers, governors, commanders, judges, trustees, guardians of castles and workers from Istanbul to Mecca, until the middle branch of Anatolia reaches its end: Providing all kinds of convenience along the way to Subhankulu Khan’s envoy and his men from Bukhara.] [Document Date: 19.05.1691]

BUXORO XONI SUBHONQULIXON VA U BILAN BIRGA HAJ ZIYORATIGA BORAYOTGAN HAMROHLARINI BARCHA QULAYLIKLAR VA KUZATUVCHILAR BILAN TA’MINLASH

19.05.1691

İSTANBUL’DA BULUNAN ÖZBEK ELÇİSİNE RAMAZAN AYI BOYUNCA ERZAK BEDELİ OLARAK HAZİNEDEN ÖDENEN PARAYI GÖSTEREN BELGE

 

Dersaadet’te bulunan Özbek elçisine Razaman ayı boyunca tayinat-ı ruz-merre bahası olarak Hazine-i Amire’den verilen meblağa dair tezkire.] [Belge Tarihi: 5.11.1709]

PAYMENT FOR FOOD TO THE UZBEK AMBASSADOR IN ISTANBUL DURING THE MONTH OF RAMADAN

 

Letter regarding the amount given to the Uzbek ambassador in Istanbul from the Treasury as the cost of his daily expenses during Ramadan.] [Document Date: 5.11.1709]

RAMAZON OYIDA ISTANBULDAGI O‘ZBEK ELCHISI OZIQ-OVQATI UCHUN TO‘LOV

TRABZON’DA HAMZA PAŞA MEDRESESİ CİVARINDA BULUNAN SEMERKANTLI REİSÜLKURRA HASAN EFENDİ CAMİİ VAKFINA GÖREVLİ ATANMASI

 

Trabzon’da meydan-ı garbide Hamza Paşa Medresesi civarında Reisülkurra Semerkandi Hasan Efendi Camii Vakfı’nın tevliyet cihetinin tevcihi.] [Belge Tarihi: 14.12.1800]

APPOINTMENT AS THE TRUSTEE OF THE REISULKURRA (REFERS TO THE HEAD OF THE HAFIZES AND KARIS WHO COMPLETE THE SCIENCE OF RECITATION) SAMARKANDI HASAN EFENDI MOSQUE FOUNDATION IN TRABZON

 

Conservation of the Reisülkurra Semerkandi Hasan Efendi Mosque Foundation in the vicinity of the Hamza Pasha Madrasa in the square-i garbi in Trabzon.] [Document Date: 14.12.1800]
TRABZONDAGI SAMARQANDIY HASAN AFANDI MASJIDI VAQFIGA RAISUL QURRONI (QIROAT ILMINI TAMOMLAGAN HOFIZLAR VA QORILAR BOSHLIG‘I) VASIY ETIB TAYINLASH

14.12.1800
H. KİEPERT TARAFINDAN ÇİZİLMİŞ OLAN RUSYA-TÜRKİSTAN HARİTASI

 

Rusya-Türkmenistan, Turan Oder Türkistan. Hazırlayan: H. Kiepert, Berlin. Matbu olup, nehir, göl, yerleşim yerleri gösterilmiştir. a.g.y.tt, Alm. (Ölçek 1/5000000)] [Belge Tarihi: 31.12.1862]

MAP OF RUSSIA-TURKMENISTAN DRAWN BY H. KIEPERT

Russia-Turkmenistan, Turan Oder Turkistan. by: H. Kiepert, berlin. It is printed and shows the rivers, lakes and settlements. a.g.y.tt, Alm. (Scale 1/5000000)] [Document Date: 31.12.1862]
H. KIEPERT TOMONIDAN CHIZILGAN ROSSIYA-TURKMANISTON XARITASI

ANKARA’NIN YABANABAD KAZASI ŞEYHLER KÖYÜNDE BULUNAN ŞEYH ALİ SEMERKANDİ TÜRBE VE CAMİİ’NİN TAMİRİ İÇİN GEREKEN PARANIN ÖDENMESİ

 

Ankara vilayeti dahilinde Yabanabad kazasına tabi Şeyhler karyesinde, Şeyh Ali es-Semerkandi Türbesi ile Cami’nin tamiri için gerekli olan meblağın suret-i tedarik ve tesviyesi.] [Belge Tarihi: 2.11.1898]

PAYMENT OF THE MONEY REQUIRED FOR THE REPAIR OF THE SHEH ALI SEMERKANDI TOMB AND MOSQUE LOCATED IN SEYHLER VILLAGE, YABANABAD DISTRICT OF ANKARA

 

Procurement and leveling of the amount required for the repair of the Sheikh Ali es-Samarkandi Tomb and the Mosque in the Sheiks’ village, which is subject to the Yabanabad county of Ankara province.] [Document Date: 2.11.1898]

ANQARANING YABANOBOD TUMANI SHAYXLAR QISHLOG‘IDA JOYLASHGAN SHAYX ALI AS-SAMARQANDIY MAQBARASI VA MASJIDINI TA’MIRLASH UCHUN TALAB ETILGAN PUL TO‘LOVI

HACCA GELEN ÖZBEK, ÇAĞATAY, AFGAN, BELH, BUHARA, SEMERKAND, HAREZM, KABİL, PEŞAVER VE HERAT AHALİSİNDEN YOLLARDA PARA TALEP EDİLMEMESİ

 

Mekke-i Mükerreme şerifine ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere kadılarına, Şam ve Mısır mir-i haclarına, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Şeyhülharemlerine, Cidde-i Mamure hakimlerine, Mekke-i Mükerreme’de olan Mısır askerinden bölükat-ı seb’a serdarlarına ve Medine-i Münevvere Kalesi dizdarına: Bağdad ve Basra yoluyla hacca gelen Özbek, Çağatay, Afgan, Belh, Buhara, Semerkand, Harezm, Kabil, Peşaver ve Herat ahalisinden yolda ve hac mahallinde devlet görevlilerinin usule aykırı şekilde para talep etmemeleri, hac ve ziyaret için gelenlerin nafakaları olan zahirelerine dokunulmaması, hacta vefat edenlerin muhallefatına el konmayıp varislerine gönderilmesi, hacıların ihtiyaçlarının görülüp rencide edilmemeleri.] [Belge Tarihi: 21.06.1696]

NOT COLLECTING MONEY ON THE ROADS FROM THE PEOPLE OF UZBEK, CHAGATAI, AFGHAN, BELH, BUKHARA, SAMARKAND, KHOREZM, KABUL, PESHAWAR AND HERAT

 

To the governor of Mecca and the judges of Mecca and Medina, the heads of the pilgrimage convoys in Damascus and Egypt, the scholars of Mecca and Medina, the judges of Jeddah, the Egyptian soldiers in Mecca, the company commanders and the commander of the Medina Fortress: State officials should not demand money from the people of Uzbek, Chagatay, Afghan, Belh, Bukhara, Samarkand, Khwarezm, Kabul, Peshawar and Herat, who came on pilgrimage via Baghdad and Basra, on the way and at the place of pilgrimage; those who come for pilgrimage and visit should not touch their grain, which is their sustenance; the inheritance property of those who died during the pilgrimage should not be confiscated and sent to their heirs; the needs of the pilgrims are not seen and offended.] [Document Date: 21.06.1696]

O‘ZBEK, CHIG‘ATOY, AFG‘ON, BALX, BUXORO, SAMARQAND, XORAZM, KOBUL, PESHAVOR VA HIROT XALQIDAN YO‘LLARDA PUL OLMASLIK

TARİKAT-I ALİYYE-I NAKŞIBENDİYE MEŞAYIHINDAN BUHARALI TACEDDIN EFENDİ’YE MAAŞ TAHSİSİ. 23 AĞUSTOS 1873

SALARY ALLOCATION TO TACEDDIN EFENDI FROM BUHARA AMONG THE SHEIKHS OF THE TARIKAT-I ALIYYE-I NAQSHBANDI SUFI ORDER

NAQSHBANDIYA TARIQATI IZDOSHI BO’LGAN BUXOROLIK TOJIDDIN AFANDIGA OYLIK MAOSH AJRATILISHI HAQIDA 23.08.1873

MEKKE MÜCAVIRLERINDEN BUHARALI HACI’NIN İSKENDERIYE’YE GIDEN BIR GEMIYE BINDIRILMESINI TALEP EDEN ARZUHALI, IKTIZA KAYDI, BUYRULDU VE DERKENARI. 28.08.1850

THE PETITION DEMANDING THAT THE HACI FROM BUKHARA, ONE OF THE HABITANTS OF MECCA, BE PUT ON A SHIP BOUND FOR ALEXANDRIA, AND ITS REQUIREMENT RECORD; COMMANDED, AND ITS POSTSCRIPT [BELGE TARİHİ: 28.08.1850]

MAKKA ISTIQOMAT QILUVCHI BUXOROLIK HOJINING ISKANDARIYA SHAHRIGA KETAYOTGAN KEMADAN JOY SO’RAGAN TALABNOMASI

HOKAND HAKİMİ TARAFINDAN GELEN İKİ SEFİRİN HUZURA KABULÜNÜN MÜNASİP OLACAĞINA DAİR. A.G.Y.TT] BELGE TARİHİ: 2.07.1829

ACCEPTANCE OF HOKAND AMBASSADORS TO THE PRESENCE OF THE SULTAN

QO‘QON ELCHILARINING SULTON HUZURIDA QABUL QILINISHI. 2.07.1829

BUHARA HAKİMİ MÜTEVEFFA HAYDAR ŞAH’IN KÜÇÜK BİRADERİ TACEDDİN PEDERİNİN VEFATINDA KARDEŞİ İLE GEÇİNEMEYEREK OSMANLI DEVLETİ’NE İLTİCA ETTİĞİ VE DAİMİ SURETTE BURADA İKAMET ETMEK İSTEDİĞİNDEN BİR MAHAL GÖSTERİLMESİ İSTİDASINDA BULUNDUĞU HAKKINDA. A.G.Y.TT] [BELGE TARİHİ: 14.08.1825]

TACETTIN, ONE OF THE SONS OF THE SON OF THE LATE HAYDAR SHAH, THE DOMINION OF BUKHARA, TOOK REFUGE IN THE OTTOMAN STATE BECAUSE HE DID NOT GET ALONG WELL WITH HIS BROTHER

BUXORO HUKMDORI MARHUM HAYDAR SHOH O‘G‘ILLARIDAN BIRI TOJIDDIN AKASI BILAN KELISHA OLMAGANIDAN USMONLILAR DAVLATIDAN PANOH SO‘RAGAN

14.08.1825

BUHARA ŞAHI HAYDAR ŞAH’DAN ELÇİ OLARAK GELEN MEHMED ŞERİF BEY’İN GETİRDİĞİ FARİSİ MEKTUPLAR TERCÜME EDİLEREK TAKDİM OLUNDUĞU VE HÜLASA-YI MEALİNDEN OSMANLI DEVLETİNE BİAT ETMEK İSTEDİĞİ VE GÖNDERİLEN KITAPLARI ALDIĞI VE BİR MUSHAF-I ŞERİF İLE BAZI ÇİNİ EŞYA GÖNDERDİĞİ VE DAHA BİR KAÇ KİTAP İSTEDİĞİ HAKKINDADIR. A.G.Y.TT] [Belge Tarihi: 7.10.1820]

THE DOMINION OF BUKHARA, DECLARED HIS LOYALTY TO THE OTTOMAN STATE BY THE LETTER HE SENT TO THE AMBASSADOR MEHMET ŞERIF, HAYDAR SHAH

BUXORO HUKMDORI HAYDAR SHOH ELCHI MAHMUD SHARIFGA YUBORGAN XAT BILAN USMONLILAR DAVLATIGA SODIQLIGINI MA’LUM QILGAN

7.10.1820

OSMANLI SULTANI II. MAHMUT TARAFINDAN TURAN PADİŞAHI SEYYİD NASRULLAH HAN’A YAZILAN AMA GÖNDERİLMEMİŞ TUĞRALI MEKTUP

 

Turan Zemini Şahı Seyyid Nasrullah Han’a İkinci Sultan Mahmud’un yazdırdığı ve her neden ise göndermediği balası yaldızlı tuğra ile müzeyyen mektup olup Rusya ile harbe başlanmak üzere olduğundan kabil ise onların da o taraftan Rusa hücum etmeleri ve İran ile de ittifak olunduğu cihetle üç taraflı bu ittifak ile Rusya’nın hakkından gelinmesine dair.] [Belge Tarihi: 3.06.1829]

LETTER WITH TUĞRA WRITTEN BUT NOT SENT BY THE OTTOMAN SULTAN MAHMUT II TO TURAN PADISHAH SEYYID NASRULLAH KHAN

 

It is about a letter decorated with a gilded tughra, which was written by the Sultan Second Mahmud and for some reason did not send it to the shah of the Turan country, Sayyid Nasrullah Khan stating that since the war with Russia is about to start, if possible, they should attack the Russians from that side, and since they are allied with Iran, this three-sided alliance should deal with Russia.] [Document Date: 3.06.1829]

USMONLILAR SULTONI MAHMUT II NING TURON PODSHOHI SAID NASRULLOXONGA TUG‘RO USLUBIDA YOZILGAN, BIROQ YUBORILMAGAN MAKTUBI

HAREZM HANI SEYYİD EBÜLGAZİ MEHMED BAHADIR HAN’IN ELÇİSİ OLARAK İSTANBUL’A GELEN VEYS BEY VE BERABERİNDEKİ HEYETİN KONAKLAMA MASRAFLARININ KARŞILANMASI VE GÖNDERİLECEK MEKTUBUN HAZIRLANARAK KENDİLERİNE VERİLMESİ

 

Harezm Hanı Seyyid Ebülgazi Mehmed Bahadır Han’ın elçisi olarak gelen Veys Bey ve yanındakilerin uygun biçimde konaklama ve masraflarının karşılanması, dönüşlerinde kendilerine uygun biçimde bir name hazırlanarak verilmesi. a.g.y.tt] [Belge Tarihi: 5.07.1796]

MEETING THE ACCOMMODATION AND EXPENSES OF VEYS BEY AND HIS COMPANIONS, WHO CAME AS THE AMBASSADOR OF THE HAREZM KHAN SAYYID EBULGAZI MEHMED BAHADIR KHAN, AND PREPARING THEM WITH AN EPISTLE ON THEIR RETURN

 

Meeting the accommodation and expenses of Veys Bey and his companions, who came as the Ambassador of the Harezm Khan Sayyid Ebulgazi Mehmed Bahadir Khan, and preparing them with an epistle on their return. a.g.y.tt] [Document Date: 5.07.1796]

XORAZM XONI SAYYID ABULG‘OZIY BAHODIRXON ELCHISI SIFATIDA KELGAN VAYS BEY VA UNING HAMROHLARINING YASHASH VA BOSHQA XARAJATLARINI QOPLASH VA ULARNINING QAYTISHLARIGA NOMA TAYYORLASH

BUHARA TARAFINDAN SULTAN İKİNCİ MAHMUD’UN TAHTA ÇIKIŞINI TEBRİK ETMEK ÜZERE İSTANBUL’A GELEN HEYETİN KONAKLAMA MASRAFLARININ HAZİNEDEN ÖDENMESİ

 

Sultan İkinci Mahmud’un tahta çıkışını tebrik etmek üzere Buhara tarafından gönderilen sefir ve beraberindeki kırk kişi için bir evin kiralanması ve bir mihmandar tayin edilerek masraflarının Hazine tarafından tesviyesi. a.g.y.tt] [Belge Tarihi: 4.02.1810]

PAYMENT OF ACCOMMODATION EXPENSES FROM THE TREASURY OF A DELEGATION BY BUHARA TO CONGRATULATE THE ACCESSION OF SULTAN II. MAHMUD

 

Renting a house for the Ambassador sent by Bukhara to congratulate Sultan II Mahmud’s ascension and forty accompanying persons, appointing a guide and covering their expenses by the treasury. a.g.y.tt] [Document Date: 4.02.1810]

SULTON MAHMUD II NING TAXTGA CHIQISHI BILAN TABRIKLASH UCHUN TASHRIF BUYURGAN BUXORO DELEGATSIYASINING YASHASH XARAJATLARINI G‘AZNADAN QOPLAB BERISH HAQIDA

ŞAYBEK HAN OĞLU TİMUR HAN’IN TÜM HORASANI FETH ETTİĞİNİ MEKTUPLA PADİŞAHA HABER VERDİĞİ
A LETTER TO THE SULTAN ABOUT THE CONQUEST OF HORASAN BY TIMUR KHAN, SON OF SHAYBEK KHAN

HUROSONNING SHAXBONIYXONNING O’G’LI TIMURXON TOMONIDAN ZABT ETILGANLIGI HAQIDA XAT

TAŞKENT VE HOKANT İPEĞİ TİCARETİ HAKKINDA RUSYA İLE YAPILAN TİCARET ANTLAŞMASI

 

Dış ilişkiler *Vergi *İade [Fazla vergi] : Kiyorkyan Biraderler (Rusya tebeasından), Taşkend İpeği, Yosefyan Hanı (Dersaadet), Hokand Hariri, Rusya Ticaret Muahedenamesi, Gümrük Resmi, Rusya tarifesi, Semerkand İpeği] [Belge Tarihi: 22.06.1881]

TRADE AGREEMENT WITH RUSSIA ON TASHKENT AND HOKAND SILK TRADE

 

*Foreign relations *tax *return [excess tax] : Kiyorkyan Brothers (from Russian subjects), Tashkend silk, Yosefyan (Dersaadet), Hokand Hariri, Russia trade agreement, customs duty, Russian tariff, Samarkand silk] [Document Date: 22.06.1881]

ROSSIYA BILAN TOSHKENT VA QO‘QON IPAK SAVDOSI BOʻYICHA SAVDO SHARTNOMASI

İSTANBUL’DA BULUNAN HAREZM ELÇİSİ ŞÜKRULLAH AĞA’YA HAREZM VEZİRİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZININ TERCÜMESİ

 

Dersaadet’te mukim Harezm Elçisi Şükrullah Ağa’ya Harezm veziri tarafından gönderilen tahriratın tercümesi.] [Belge Tarihi: 31.12.1874]

TRANSLATION OF THE LETTER SENT BY THE VICE OF THE KHAREZM TO ŞÜKRULLAH AĞA, THE HOREZM AMBASSADOR IN ISTANBUL

 

Translation of the correspondence sent by the Vizier of the Khwarezm to Sükrullah Ağa, the Ambassador of Khwarezm residing in Istanbul.] [Document Date: 31.12.1874]

XORAZM VAZIRINING ISTANBULDAGI XORAZM ELCHISI SHUKRULLOH OGʻAGA YUBORGAN XATINING TARJIMASI

XVIII. YÜZYILDA İRAN VE TÜRKİSTAN’IN COĞRAFİ DURUMUNU GÖSTERİR HARİTA

 

On sekizinci yüzyılda İran’ın coğrafi durumunu gösterir harita. Hazırlayan: Dergah-ı Ali müteferrikalarından İbrahim’in tercümesidir. Elle yapmadır. Maveraünnehir bölgesi ile İran’ın önemli şehir, kasaba ve dağları ile akarsuları gösterilmiştir. a.g.tt, EHT (Ölçek 1/4000000)] [Belge Tarihi: 15.07.1730]

MAP SHOWING THE GEOGRAPHICAL STATUS OF IRAN AND TURKISTAN IN THE XVIII CENTURY

 

Map showing the geographical situation of Iran in the eighteenth century. Prepared by: It is the translation of Ibrahim, one of the Dergah-i Ali Müferrika. Hand made. Transoxiana region and important cities, towns and mountains and rivers of Iran are shown. a.g.tt, EHT (Ölçek 1/4000000)] [Document Date: 15.07.1730]

XVIII ASRDA ERON VA TURKISTONNING GEOGRAFIK HOLATINI KO‘RSATUVCHI XARITA

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN UBEYDULLAH HAN’A BAŞARI DİLEYEN NAMESİ

A LETTER FROM SULEYMAN THE MAGNIFICENT TO UBEYDULLAH KHAN, WISHING HIM SUCCESS

SULAYMON I QONINIYNING UBAYDULLAXONGA OMAD TILAB YUBORGAN XATI

HOKAND HÜKÜMDARI ALİ HAN’IN TAHTA ÇIKTIĞINI GÖSTEREN MEKTUBU GETİREN HACI MİRZA CAN’IN PADİŞAHIN HUZURUNA KABULÜ

 

Hokand Hükümdarı Ali Han’ın tahta çıktığını mübeyyin nameyi getiren Hacı Mirza Can’ın padişahın huzuruna kabulü.] [Belge Tarihi: 11.07.1860]

ADMISSION OF HAJI MIRZA CAN, WHO BROUGHT MUBEYYIN NAME TO THE THRONE OF KOKAND RULER ALI KHAN, BEFORE THE SULTAN

 

Admission of Haji Mirza Can, who brought mubeyyin licence to the throne of Kokand ruler Ali Khan, before the sultan.] [Document Date: 11.07.1860]

QO‘QON HUKMDORI TAXTI VORISI ALI XON QABULIGA KIRISHGA HOJI MIRZO JONNING MUBAYYIN RUXSATNOMASI

BUHARA EMİRİNİN SEFİRİ ABDÜLHAY EFENDİ’NİN OSMANLI PADİŞAHINA SUNDUĞU HEDİYELER

 

Buhara emirinin sefiri Abdülhay Efendi’nin, padişahın huzuruna kabulünde takdim ettiği hediyeler.] [Belge Tarihi: 28.02.1872]

GIFTS PRESENTED BY ABDULHAY EFENDI, AMBASSADOR OF THE EMIR OF BUKHARA, UPON HIS ADMISSION TO THE SULTAN

 

Gifts presented by Abdulhay Efendi, Ambassador of the Emir of Bukhara, upon his admission to the Sultan.] [Document Date: 28.02.1872]

BUXORO AMIRI ELCHISI ABDULHAY AFANDINING SULTONGA QABUL PAYTIDA TAQDIM QILGAN SOVG‘ALARI

OSMANLI TOPRAKLARINDA VEFAT EDEN ÖZBEK AHALİSİNİN GERİDE BIRAKTIĞI MALLARIN SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖZBEK ŞEYHİ MEHMET EFENDİ’NİN YETKİLENDİRİLDİĞİ

 

Özbek ahalisinden Osmanlı topraklarında vefat edenlerin terekeleri hususunun Özbek Şeyhi Mehmed Efendi’ye ihalesi.] [Belge Tarihi: 23.02.1857]

AUTHORIZATION OF UZBEK SHEIKI MEHMET EFENDİ ON RESPONSIBILITY FOR THE GOODS LEFT BEHIND BY UZBEK PEOPLE WHO DEATH IN THE OTTOMAN LAND

 

The transfer of the estate of the Uzbek people who died in the Ottoman lands to the Uzbek Sheikh Mehmet Efendi] [Document Date: 23.02.1857]

O‘ZBEK SHAYXI MAHMUD AFANDIGA USMONLILAR YERLARIDA VAFOT ETGAN O‘ZBEKLARNING QOLIB KETGAN MOL-MULKARI UCHUN JAVOBGARLIK YUKLASH VASIQASI

ANKARA’NIN YABANABAD KAZASI ŞEYHLER KÖYÜNDE YAŞAYAN ŞEYH SEMERKANDİ EVLATLARININ VERGİDEN MUAF OLDUKLARI

 

Yabanabad kazasının Şeyhler köyünde Sığırcık suyuna memur olan Şeyh Semerkandi Ali Efendi’nin evlatları Şeyh Abdullah, Şeyh Kasım, Şeyh Ahemd ve Şeyh Mehmed’in bütün vergilerden muaf olduklarına dair beratın yenilendiği. (Abdülmecid dönemine ait; tuğra ve üzerinde yer alan hatt-ı hümayun müzehhebdir. Satırlar siyah mürekkeple yazılmış ve araları altın yaldızlı mürekkeple süslenmiştir; 19 satır; 52,5×76 ebadında; ferman)]

TAX EXEMPTION TO THE SONS OF SHEIKH SEMERKANDI LIVING IN THE VILLAGE OF YABANABAD, ANKARA

 

The document showing the renewal of the berat stating that sheikh Abdullah, Sheikh Kasim, Sheikh Ahmed and Sheikh Mehmet, the sons of Sheik Samarkand Ali Efendi, who were in charge of starling water in the sheikhs village of the town of Yabanabad, were exempt from all taxes. (Abdulmecid period; the tugra and the Sultan’s order on it are inscribed in gold. the lines are written in black ink and the spaces are decorated with gilded ink; 19 lines; 52.5×76 size; edict]

ANQARADAGI YABANOBOD QISHLOG‘IDA YASHOVCHI SHAYX SAMARQANDIY O‘G‘ILLARINING SOLIQLARDAN OZOD QILINISHI HAQIDA

KONYA’YA YERLEŞEN BUHARALILARA OSMANLI NÜFUS BELGESİ VERİLMESİ

 

Buhara ahalisinden olup Konya’ya yerleşenlere Osmanlı nüfus tezkireleri verilmesi ve haklarında kanuni muamele yapılması.] [Belge Tarihi: 27.11.1894]

GIVING OTTOMAN CENSUS RECORDS AND LEGAL TREATMENT TO THOSE WHO ARE FROM BUKHARA AND SETTLED IN KONYA

 

Giving Ottoman population records and legal treatment to those who are from Bukhara and settled in Konya.] [Document Date: 27.11.1894]

BUXOROLIK VA KONYADA ISTIQOMAT QILUVCHILARNI USMONLILAR FUQAROLARI RO‘YXATIGA KIRITISH VA HUQUQIY HIMOYA BERISH HAQIDA

HOKAND’IN MERGANAN ŞEHRİ ŞEYÜLALEMİ VE MÜRİTLERİYLE BİRLİKTE MEDİNE’YE GÖNDERİLMELERİ İSTEĞİ

 

Hokand Hükümeti dahilinde Merganan memleketinin Şeyhülaleminin müridleriyle beraber Medine’ye gönderilmeleri. (12. İstida)] [Belge Tarihi: 2.03.1867]

THE REQUEST OF THE ŞEHRİ SEYULALEM OF MERGANAN / HOKAND TO BE SENT TO MEDINA WITH HIS FOLLOWERS

 

The transfer of the Şeyhülalemin of the country of Merganan, within the Kokand Government, to Medina with his followers. (12. İstida)] [Document Date: 2.03.1867]

QO‘QON XONLIGI MARG‘ILON SHAHRI SHAYXUL OLAMINING MADINAGA YUBORILISHI HAQIDA SO‘ROVI

BELH, BUHARA, HOKAND VE KAŞGARLI FAKİR HACILARIN HİCAZ’DA İKAMETLERİ İÇİN ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ TARAFINDAN CİDDE’DE YAPTIRILAN ZAVİYENİN TAMAMLANMASI İÇİN YARDIM YAPILMASI

 

Belh, Buhara, Hokand ve Kaşgar ahalisinden hac farizasını ifa etmek üzere Hicaz’a gelen fukura ve dervişlerin ikametleri için Cidde’de Şeyh Süleyman Efendi tarafından inşa ettirilen zaviyenin ikmali için gerekli olan noksan meblağın havale edileceği. (Hicaz ve Yemen 1)] [Belge Tarihi: 15.04.1879]

ASSISTANCE TO COMPLETE THE ZAVIAN BUILT IN JEDDAH BY SHEIKH SULEYMAN EFENDI FOR THE RESIDENCE OF POOR HADCIS FROM BELH, BUHARA, KOKAND AND KASHGAR IN HAJAZ

 

A document showing that the missing amount required for the supply of the zawiyah built by Sheikh Süleyman Efendi in Jeddah for the residence of poors and dervishes who came to Hijaz to perform their pilgrimage from the people of Belh, Bukhara, Kokand and Kashgar will be transferred. (Hijaz and Yemen 1)] [Document Date: 15.04.1879]

BALX, BUXORO, QO‘QON VA KOSHG‘ARLIK KAMBAG‘AL HOJILAR UCHUN HIJOZNING JIDDA SHAHRIDA SHAYH SULAYMON AFANDI TARAFIDAN QURILGAN ZAVIYANI TUGATISHGA YORDAM

BUHARA VE DAĞISTAN HALKINDAN HACCA GİDİP MEKKE VE MEDİNE’DE MÜCAVİR SIFATIYLA İKAMET EDENLER HAKKINDA KURALLARIN DÜZENLENMESİ

 

Buhara ve Dağıstan ahalisinden bazılarının hacca gidip gelerek mücavir namıyla ikramiye almakta olduklarından bundan sonra beş sene müddetle Harem-i Şerif’de ikamet etmeyenlere mücavir namıyla tezkire verilmemesi. (Dersaadet 2)] [Belge Tarihi: 17.01.1873]

REGULATION OF THE RULES ON PEOPLE FROM BUHARA AND DAGESTAN WHO GO TO PILGRIMAGE AND RESIDENCE IN MECCA AND MEDINA AS ADJACENT

 

Since some of the people of Bukhara and Dagestan go on pilgrimage and receive bonuses under the name adjacent, not granting licenses under the name of adjacent to those who do not reside in the harem for five years after that. (Dersaadet 2)] [Document Date: 17.01.1873]

BUXORO VA DOG‘ISTONLIKLARNING HAJ ZIYORATIGA BORISHI VA MAKKA VA MADINA SHAHARLARIDA YASHASHLARINI TARTIBGA SOLUVCHI QOIDALARNI TARTIBLASH

HİVE HANI’NIN İSTANBUL’DA BULUNAN KARDEŞİNİN TERSANE-İ AMİRE’Yİ ZİYARETİ

 

Hive Hanı’nın biraderi Turattan’ın Tersane-i Amire’yi ziyaret ettiği.] [Belge Tarihi: 26.06.1887]

TERSANE-İ AMİRE VISIT OF HIVE KHAN’S BROTHER LIVING IN ISTANBUL

 

Visit of Turattan, brother of Khiva Khan, to Tersane-i Amire.] [Document Date: 26.06.1887]

ISTANBULDA ISTIQOMAT QILUVCHI XIVA XONINING UKASINING TARSONAI AMIRAGA TASHRIFI

MÖSYÖ BİNNS ADLI ŞAHSIN BUHARA’YA GİRMESİNE MÜSAADE EDİLMEMESİNDEN DOLAYI RUSYA HÜKÜMETİ’NİN PROTESTOSU

 

Mösyö Binns’e Buhara’ya girmesine müsaade edilmemesinden dolayı Rusya Hükümeti’nin teessüfü.] [Belge Tarihi: 10.07.1890]

PROTEST OF THE GOVERNMENT OF RUSSIA BECAUSE MONSIEUR BINNS IS NOT ALLOWED TO ENTER BUHARA

 

Regret of the Russian government for not allowing Monsieur Binns to enter Bukhara.] [Document Date: 10.07.1890]

MONSIEUR BINNSNING BUXOROGA KIRITILMAGANIGA ROSSIYA HUKUMATINING NOROZILIK XATI

CİHAN-I İSLAM ADLI ARAPÇA URDUCA VE TÜRKÇE ÇIKAN GAZETE NÜSHASI

 

Cihan-ı İslam. Arap. Urd. Türk. (Taşkend) ] [Belge Tarihi: 03.12.1914]

COPY OF THE NEWSPAPER TITLED CIHAN-I ISLAM IN ARABIC, URDU AND TURKISH

 

Cihan-ı Islam. Arap. Urd. Türk. (Taşkend) ] [Document Date: 03.12.1914]

“JAHONI ISLOM” NOMLI GAZETANING ARAB, URDU VA TURK TILLARIDAGI NUSXASI

HORASAN ULEMASININ TELGRAFI

 

Horasan ulemasının telgrafı.] [Belge Tarihi: 25.11.1903]

TELEGRAM OF KHORASAN SCHOLARS

 

Telegram of Khorasan scholars.] [Document Date: 25.11.1903]

XUROSON ULAMOLARINING TELEGRAMMASI

RUSYA’NIN KAFKASYA’DAN ACEM KÖRFEZİ’NDEKİ BENDER ABBAS’A KADAR TREN HATTI UZATACAĞI HABERLERİ HAKKINDA

 

Rusya’nın Kafkasya’dan Acem Körfezi’ndeki Bender Abbas’a kadar tren hattı uzatacağı.] [Belge Tarihi: 17.02.1900]

ABOUT THE NEWS OF RUSSIA TO EXTEND THE TRAIN LINE FROM THE CAUCASIA TO BENDER ABBAS IN THE IRAN GULF

 

Russia’s extension of the train line from the Caucasus to Bender Abbas in the Persian Gulf.] [Document Date: 17.02.1900]

TEMIR YO‘LINI KAVKAZDAN ERON KO‘RFAZIDAGI BANDAR ABBOS PORTIGACHA UZAYTIRISH HAQIDA ROSSIYA XABARLARI HAQIDA
17.02.1900

TÜRKİSTAN, BUHARA BÖLGELERİNİN HARİTASI

 

Türkistan, Buhara bölgelerinin haritaları. [Belge Tarihi: 3.08.1892]

MAP OF TURKESTAN, BUKHARA REGIONS

 

Maps of Turkestan, Bukhara regions. [Document Date: 3.08.1892]

BUHARA, ORTA ASYA YAPTIĞI SEYAHATTEN DÖNEN MEŞHUR WAMBERY’İN BİR KONFERANS VERECEĞİ

 

Sırbistan Dersaadet sefirinin vaki şiddetli tebligatı üzerine Sırp Hududunun Arnavutlarca tecavüz edilip edilmediğini tahkik için Hamdi Paşa’nın görevlendirildiği. Selanik Türk Postası’na tevdi edilen Fransız Posta çantalarının devamlı açıldığı . Girid’in himayesini üstlenen Düvel-i muazzama süferasının toplanarak bazı mühim kararlar aldığı. Girid Meclis-i Mebusanının Yunanistan’a iltihak arzularının Düvel-i Muazzama’ya tebliği zımnında konsoloslara vermek istedikleri beyannamenin konsoloslarca kabul olunmadığı. Armstrong Fabrikasıyla kruvazör inşası ile ilgili görüşmelerin tamamlandığı. Bazı İngilizlere verilecek tazminatın Armstrong Fabrikasına yaptırılacak kruvazör masrafları içinde ve tazminat kelimesi anılmaksızın verileceği. Londra’ya dönen Siyonist Fırka Reisi Doktor Herzl’in padişah’la Yahudi meselesine dair yaptığı görüşmeye dair açıklamaları. Buhara, Orta Asya ve Dersaadet’e yaptığı seyahatten dönen muallim Wambery’in Padişah ve Osmanlı Devleti hakkında yaptığı açıklamalar. Muallim Wambery’nin Rusya Hükümeti ve Hasta Adam (Devlet-i Aliyye) konusunda bir konferans vereceği. Yıldız Sarayında bir ihtilal olduğu haberlerinin yalanlandığı. Jön Türklerle ilgili oldukları sanılarak Yıldız Sarayına celb olunan gençlerin akibetinin meçhul olduğu.] [Belge Tarihi: 10.06.1901]

GIVING A CONFERENCE BY THE FAMOUS WAMBERY, RETURNING FROM HIS TRAVEL IN BUKHARA – CENTRAL ASIA

 

The assignment of Hamdi Pasha to investigate whether the Serbian border was violated by the Albanians, upon the severe notification of the Serbian capital envoy. Continuous opening of French postal bags delivered to the Thessaloniki Turkish post. the meeting of the ambassadors of the great states that took the protection of Crete and taking some important decisions. The deputies of Crete wanted to give their request to the great states to be notified of their desire to join Greece, and the declaration was not accepted by the consuls. Completion of cruiser construction talks with Armstrong Factory. Compensation to be given to some brits would be within the cost of the cruiser to be built at the Armstrong Factory, without the word reparation being mentioned. Statements of Doctor Herzl, the head of the Zionist party, who returned to London, regarding the meeting he had with the Sultan on the Jewish issue. Statements made by Muallim Wambery, who returned from his trip to Bukhara, Central Asia and Istanbul, about the Sultan and the Ottoman Empire. Muallim Wambery’s giving a conference on the Russian government and the sick man (Ottoman). Denying the news that there was a revolution in Yildiz Palace. The fate of the young people who were sent to the Yildiz Palace, presumed to be related to the Young Turks, is unknown.] [Document Date: 10.06.1901]

BUHARA VE HİVE AHALİSİNE OSMANLI VATANDAŞLARININ SAHİP OLDUKLARI HAK VE İMTİYAZLARDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA EMİR

 

Buhara ve Hive ahalisine tebea-i Osmaniye’ye has olan hukuk ve imtiyazat müstesna olmak üzere yerli muamelesi yapılması gerektiğinin tamimi.] [Belge Tarihi: 07.11.1918]

ORDER ABOUT THAT THE PEOPLE OF BUHARA AND KHIVE SHOULD BENEFIT FROM THE RIGHTS AND PRIVILEGES THAT OTTOMAN CITIZENS HAVE

 

Circular that the inhabitants of Bukhara and Khiva should be treated as natives, with the exception of the laws and privileges special to Ottoman subjects.] [Document Date: 07.11.1918]

TÜRKİSTAN’DAN MEHMED ALİ HAN’IN OSMANLI DEVLETİNE ELÇİ OLARAK GÖNDERDİĞİ HEYETİN ERZURUM’DA SAYGI İLE KARŞILANARAK İSTANBUL’A DOĞRU YOLA ÇIKARILDIKLARI

 

Türkistan memaliki sahib-i ihtiyarı Mehmed Ali Han’ın ihlas ve ubudiyetle devletimizden istiane talebi hakkındaki gönderilen adamlarının Erzurum’dan izazla ve müreffehen Dersaadet’e sevkedildiklerine dair Erzurum Valisi Esat Paşa’nın tahriratı.] [Belge Tarihi: 13.09.1832]

THE DELEGATION OF MEHMED ALI HAN FROM TURKISTAN, SENT TO THE OTTOMAN STATE AS AMBASSADOR, WELCOMED WITH RESPECT IN ERZURUM, AND SENT TO ISTANBUL

 

The letter of the Governor of Erzurum Esat Pasha, stating that the men of Turkistan ruler Mehmed Ali Khan, who were sent with sincerity and sincerity to ask for help from our state, were transferred from Erzurum to Istanbul in an honorable and prosperous way.] [Document Date: 13.09.1832]

KARAHİSAR’A GELEN TİMURLENK’E BOZOK BEYLERİNİN RAPOR SUNDUKLARI

 

Timurlenk’in Karahisar’a vardığı zaman Bozok beylerinin adam gönderip vaki hali arz ettikleri; kendisinin gece gündüz ılgar ederek Timur’a yetişmeye çalıştığına dair Ali nam şahsın Rikab-ı hümayuna verdiği bilgiler. 03.07.1403

REPORTS PRESENTED TO TIMURLENK WHO ARRIVED AT KARAHISAR BY BOZOK BEYLERI (BOZOK CHIEFTAINS) 03.07.1403

 

The letter of the Governor of Erzurum Esat Pasha, stating that the men of Turkistan ruler Mehmed Ali Khan, who were sent with sincerity and sincerity to ask for help from our state, were transferred from Erzurum to Istanbul in an honorable and prosperous way.] [Document Date: 13.09.1832]

QORAHISORGA KELGAN AMIR TEMURGA BOZOK BEYLERI (BOZOK BOSHLARI) TAQDIM QILGAN HISOBOT
BUHARA ELÇİSİ OLARAK İSTANBUL’A GELEN VE İSTANBUL’DA VEFAT EDEN MİRZA MEHMET YUSUF’A PADİŞAHIN HEDİYE ETTİĞİ KİTAPLARLA DİĞER EŞYALARININ BUHARA’YA GÖNDERİLDİĞİ

 

Buhara hakimi tarafından sefaretle İstanbul’a gelen Mirza Mehmed Yusuf vefat etmiş olmakla padişah tarafından hediye edilen kitaplarla muhallefatı Buhara’ya gönderildiği hakkında Bağdad Valisi Davud Paşa mührüyledir.] [Belge Tarihi: 27.09.1818]

SENDING THE BOOKS AND OTHER ITEMS THAT THE SULTAN GIFT TO MIRZA MEHMET YUSUF, WHO CAME TO ISTANBUL AS THE EMBASSY OF BUHARA AND DIED IN ISTANBUL, TO BUHARA

 

Since Mirza Mehmed Yusuf, who came to Istanbul with embassy by the ruler of Bukhara, passed away, the article about his books and inheritance properties sent by the sultan to Bukhara is with the seal of the Governor of Baghdad, Davud Pasha.] Document Date: 27.09.1818]

ISTANBULDA BUXORO ELCHISHISI BO‘LGAN VA ISTANBULDA VAFOT ETGAN MIRZA MAHMUD YUSUFGA SULTON SOVG‘A QILGAN KITOBLAR VA BOSHQA BUYUMLARNI BUXOROGA YUBORISH
BUHARA HÂKİMİ HAYDAR ŞAH’IN ELÇİSİ OLAN MEHMET ŞERİF’İN TALEP ETTİĞİ KİTAPLARIN TEMİN EDİLDİĞİ, GÖNDERİLECEK MEKTUBUN DA HAZIRLANMAKTA OLDUĞU

 

Buhara Hakimi Haydar Şah’tan gelen Sefir Mehmed Şerif’e şahın istediği kitaplar tedarik edildiği ve yazılacak cevabın müsveddesi gönderildiği ve padişahın kalemi ile yazılmış bir kaç levha iltimas etmekte olduğu hakkındadır. a.g.y.tt] [Belge Tarihi: 7.10.1820]

THE BOOKS REQUESTED BY MEHMET ŞERİF, THE AMBASSADOR OF HAYDAR ŞAH, THE DOMINION OF BUKHARA, WERE PROVIDED AND THE LETTER TO BE SENT IS BEING PREPARED

 

It is about that the books requested by the shah were supplied and the draft of the answer to be written was sent to the ambassador Mehmed Şerif, who came from the Bukhara Judge Haydar Shah, and that he favored a few sheets written with the pen of the sultan. a.g.y.tt] [Document Date: 7.10.1820]

BUXORO HUKMDORI HAYDAR SHOHNING ELCHISI MAHMUD SHARIFGA SO‘RALGAN KITOBLAR TAQDIM ETILGANLIGI VA YUBORILADIGAN XAT TAYYORLANGANLIGI
BAĞDAD BEYLERBEYİNE HÜKÜM: TAŞKEND HAKİMİNİN İSTANBUL’A GELEN ELÇİLERİ BASRA’YA GELİNCE SABIK BEYLERBEYİ ALİ’NİN BAC NAMİYLE İKİ BİN BEŞ YÜZ LARINI ALDIĞI BİLDİRİLDİĞİNDEN ORAYA GELECEK ALİ’DEN ALDIĞINI İSTİRDAD İLE HACCA MÜTEVECCİH OLAN ELÇİLERE VERİLMEK ÜZERE ŞAM BEYLERBEYİNE GÖNDERİP BILDİRMESİ

COMMANDMENT SENT TO BAGDAD GOVERNMENTS ABOUT NO TAX BY ANY NAME ON THE ROADS FROM PERSONS COMING TO ISTANBUL AS THE AMBASSADOR OF THE JUDGE OF TASHKENT
ISTANBULGA TOSHKENT QOZISI ELCHISI SIFATIDA KELAYOTGAN SHAXSLARDAN YO‘LLARDA HECH KIM NOMIDAN SOLIQ UNDIRMASLIK HAQIDA BAG‘DOD HUKUMATIGA YUBORILGAN BUYRUQ